เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ - Research & Publication

วิศวกรรมเขื่อน

SEISMIC STABILITY EVALUATION OF KLONG SADAO DAM

Jul 29 2013
Klong Sadao Dam, the largest dam in Songkhla, Southern Thailand, is located next to Thai-Malaysianborder with water storage capacity of 56.74 million cubic meters. A major earthquake of 9.0 Richter that causedtsunami on 26th December 2004, have raised concern about the stability of Klong Sadao Dam
READ ALL More:tags/15

More

วิศวกรรมฐานรากและโครงสร้างดิน

READ ALL More:tags/16

More

วิศวกรรมดินถล่มและเสถียรภาพของ???

READ ALL More:tags/17

More

วิศวกรรมแผ่นดินไหว

READ ALL More:tags/18

More

การปรับปรุงคุณภาพดิน

READ ALL More:tags/19

More

โครงการ

Flood Warning & Protection

READ ALL More:tags/3

More

Landslide warning & Protection

การศึกษาเสถียรภาพของคลองอู่ตะเภา: ผลการศึกษาเบื้องต้น

Jul 04 2013
คลองอู่ตะเภาเป็นคลองสายหลักในแอ่งหาดใหญ่ ไหลจากทิศใต้ไปยังทิศเหนือ โดยมีจุดเริ่มต้นจากชายแดนไทย-มาเลเซีย ไปสิ้นสุดที่ทะเลสาบสงขลา ตลิ่งของคลองอู่ตะเภามักจะเกิดการพังทลายเนื่องจากการกัดเซาะของน้ำโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนของทุกปี การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเสถียรภาพตลิ่งของคลองอู่ตะเภาในบริเวณอำเภอห
READ ALL More:tags/4

More

Underground water

การประเมินค่าอัตราการสูบน้ำปลอดภัยของแอ่งหาดใหญ่ โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

Nov 14 2013
แอ่งหาดใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขา มีความยาวในแนวเหนือใต้ ประมาณ 60 กิโลเมตรมีความกว้างในแนวตะวันออกตะวันตกประมาณ 20 กิโลเมตร มีแม่นํ้าสายหลักอยู่บริเวณกลางแอ่งคือ คลองอู่ตะเภาและนอกจากนี้บริเวณตอนเหนือของแอ่งยังมีคลองรัตภูมิซึ่งมีต้นนํ้าจากเทือกเขาบรรทัด ปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่แอ่งหาด
READ ALL More:tags/5

More

Foundation & structure

DYNAMIC RESPONSES OF KLONG SADAO DAM: A PRELIMINARY STUDY

Jul 29 2013
Klong Sadao Dam, the largest dam in Songkhla, Southern Thailand, is located next to Thai-Malaysian border with water storage capacity of 56.74million cubicmeter. Downstream areas include Sadao, Klong Hoi Kong, Bang klam and Hat Yai Districts with total population of 530,692. A major earthquake of 9
READ ALL More:tags/6

More