ระบบเตือนภัยน้ำท่วมหาดใหญ่

การเตือนภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ ดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการประเมินสถานการณ์น้ำฯ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักชลประทานที่ 16 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 เทศบาลนครหาดใหญ่ และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสงขลา

ระดับการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมหาดใหญ่

ธงเขียว
สภาวะน้ำปกติ
ธงเหลือง
เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ธงแดง
จะเกิดน้ำท่วมภายใน 6 – 30 ชั่วโมงข้างหน้า
คณะอนุกรรมการฯ ประเมินสถานการณ์น้ำ ขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา

สถานีโทรมาตร

พื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาประกอบด้วยสถานีโทรมาตรของกรมชลประทานจำนวน 3 สถานี ได้แก่ สถานีบ้านม่วงก็อง (X.173A) เป็นพื้นที่ต้นน้ำ สถานีบ้านบางศาลา (X.90) เป็นพื้นที่กลางน้ำ และสถานีบ้านหาดใหญ่ใน (X.44) เป็นพื้นที่ปลายน้ำ

เงื่อนไขการยกธงแดง

การยกธงแดง หมายถึง จะเกิดน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ สามารถประเมินได้จากระดับน้ำที่สถานีบ้านบางศาลาถึงที่ระดับ +9.30 ม.รทก. โดยคาดการณ์จากระดับน้ำที่สถานีบ้านม่วงก็อง ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ประมาณ 35 กิโลเมตร มีระดับน้ำถึงที่ระดับ +16.40 ม.รทก.

ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. 080-8626876 E-mail; nadrec.psu@gmail.com, www.nadrec.psu.ac.th