About us

วัตถุประสงค์

  1. เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับภัยพิบัติ น้ำท่วม ดินถล่ม และภัยพิบัติอื่น ๆ เช่น การกัดเซาะตลิ่ง รวมถึง Climate Change ของภาคใต้ในระยะยาวและต่อเนื่อง
  2. เป็นศูนย์วิจัยภัยพิบัติด้านน้ำท่วม ดินถล่ม และอื่น ๆ รวมถึงการจัดการภัยพิบัติ โดยทำการวิเคราะห์ ประเมิน และพัฒนาแบบจำลองเพื่อช่วยในการบริหารจัดการ และแก้ปัญหา
  3. เป็นศูนย์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติทางธรรมชาติของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  4. เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และฝึกอบรมด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติของภาคใต้

พันธกิจ

เป็นศูนย์วิจัยและแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุดในภาคใต้

ยุทธศาสตร์

  1. การศึกษาวิจัยด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ ร่วมถึงการประสานงานและส่งเสริมงานวิจัยของนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือ
  2. เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านภัยพิบัติของภาคใต้